Trắc nghiệm Các quy tắc tính đạo hàm có đáp án (phần 2)

  • 2800 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x) xác định trên R bởi f(x)=2x2+1 . Giá trị f ' (-1) bằng:

Xem đáp án

Chọn C

Ta có :  .f ' (x)=4x  f ' (-1)=-4


Câu 2:

Cho hàm số f(x) = -x4+4x3-3x2+2x+1 xác định trên R. Giá trị  f ' (-1) bằng:

Xem đáp án

Chọn D

Ta có:

 f ' ( x) = -4x3+4.3x2-3.2x+2.1+0= -4x3+12x2-6x+2 .

Nên

 f ' (-1) =-4(-1)+12.1-6(-1)+2=24 .


Câu 3:

Đạo hàm của hàm số f(x)=x2+14 tại điểm x = -1  là:

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có:y'=4x2+13x2+1'=4x2+132x=8xx2+13

 

Nên y’(-1) = 8.(-1).( 1+ 1)3 = - 64

 


Câu 4:

Cho hàm số y=x33x29x5. Phương trình y'=0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có y'=3x2-6x-9

y'=03x2-6x-9=0x=-1;x=3


Câu 5:

Với f(x)=x2-2x+5x-1. Thì f ' (-1) bằng:

Xem đáp án

Chọn D

ta có

 f(x) =x2-2x+5x-1=x-1+4x-1f'x=1-4x-12f'-1=0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận