Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Các quy tắc tính đạo hàm

  • 4438 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đạo hàm của hàm số y= 3x5-2x4 tại x=-1, bằng:

Xem đáp án

y'=15x4-8x3

y’(-1)= 15+8=23

Chọn đáp án A


Câu 3:

Đạo hàm của hàm số y=(2x4-3x2-5x)(x2-7x) bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C

y'=(2x43x25x)'.(x27x)+​ (2x43x25x).(x27x)'=(8x36x5).(x27x)+(2x43x25x).(2x7)


Câu 4:

Đạo hàm của hàm số y=-x2-2x+5x3-1

bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn D

y'=(x22x+5)'.(x31)(x22x+5).(x31)'(x31)2=(2x2).(x31)(x22x+5).3x2(x31)2


Câu 5:

Đạo hàm của hàm số y=(2x-1)x2+2 bằng biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn B

y'=(2x1)'.x2+2+​  (2x1).(x2+2)'=2.x2+2+(2x1).2x2x2+2=2.x2+2+(2x1).xx2+2=2.(x2+2)+(2x1).xx2+2=4x2x​ +​ 4x2+2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vừ Tủa

Bình luận


Bình luận

25.Lê Thế Nguyên
10:39 - 23/10/2022

câu 16 D