Trắc nghiệm Các tập hợp số có đáp án (Nhận biết)

  • 254 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập A=xR1<x2 được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: A ={x∈R|1 < x ≤ 2}= (1;2]


Câu 2:

Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp A=x4x9

Xem đáp án

Đáp án A

A ={x∈R|4 ≤  x ≤ 9} ⇔ A=[4;9]


Câu 3:

Tập hợp 0;43;5 là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: [0;4]∩[3;5]=[3;4]


Câu 4:

Cho A=1;4;B=(2;6);C=(1;2). Tìm ABC:

Xem đáp án

Đáp án D

A=[1;4]; B=(2;6); C=(1;2) ⇒ A∩B=(2;4] ⇒ A ∩B∩C = ∅


Câu 5:

Cho tập hợp B=;22;+. Khi đó tập hợp B là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: (−∞;−2]∩[−2;+∞) = {−2}


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận