Trắc nghiệm Dấu của nhị thức bậc nhất có đáp án (Thông hiểu)

  • 221 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho biểu thức f(x) = (x + 5) (3 − x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x)  0 là:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho biểu thức f(x) = x(x − 2)(3 − x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) < 0 là:

Xem đáp án


Câu 3:

Cho biểu thức f(x)=9x21. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) < 0 là:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho biểu thức fx=2xx+1+2. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) < 0 là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận