Trắc nghiệm Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm có đáp án (phần 2)

  • 2511 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0f'(x0). Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

+ Nếu hàm số y= f(x) có đạo hàm tại điểm x0 thì hàm số sẽ liên tục tại điểm x0

+ Ngược lại,  nếu hàm số liên tục tại điểm x0 thì chưa chắc hàm số đã có đạo hàm tại điểm x0.

+ Theo định nghĩa đạo hàm tại 1 điểm ta có:

f'(x0)=limxx0f(x)f(x0)xx0và f'(x0)=limΔx0f(x0+Δx)f(x0)Δx

Vậy D sai

Chọn D. 


Câu 2:

Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2  và x=1 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi Δx  là số gia của đối số; Δy là số gia của hàm số. Ta có:

 

Δy=f(x0+Δx)f(x0)=f(2+1)f(2)=f(3)f(2)=3323=19


Câu 3:

Tỉ số yx của hàm số f(x) = 2x.( x - 1) theo x và x

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Số gia của hàm số f(x)=x22 ứng với số gia x của đối số x tại x0=-1 là

Xem đáp án

Đáp án A 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận