Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án

  • 3953 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD

Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

* Xét tam giác SAC có SA = SC nên tam giác  cân tại S.

Lại có, SO là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao: AC  SO (1)

* Vì đáy ABCD là hình thoi nên: AC  BD  (2)

 Mà SO và BD là 2 đường thẳng cắt nhau, cùng thuộc  mp (SBD)  (3) 

Từ (1);  (2); (3) suy ra:  AC  (SBD)

Đáp án B


Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi tâm O và SA = SC, SB= SD. Đường thẳng DB không vuông góc với đường thẳng nào sau đây?

Xem đáp án

* Vì ABCD là hình thoi nênBD AC   (1)

* Xét tam giác SBD có SB = SD nên tam  giác SBD cân tại S, có SO là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao:  BD  SO  (2)  

Mà AC; SO là 2 đường thẳng cắt nhau, cùng nằm trong mp (SAC)  (3)

 Từ (1) ;  (2); (3) suy ra:  BD(SAC)

Suy ra:BD SA; BD SC

Vì vậy phương án đúng là C.


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi tâm O và SA = SC, SB= SD. Đường thẳng BC vuông góc với đường thẳng

Xem đáp án

* Xét tam giác SAC có SA = SC nên tam giác cân tại S

Lại có SO là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao:  SO AC

* Tương tự có: SO BD

Mà AC và BD là 2 đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong mp(ABCD)

Do đó: SO (ABCD) SO BC

Đáp án D


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và SA ⊥ (ABCD) Tam giác SBC là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Tam giác SBC là tam giác vuông tại B vì : AB là hình chiếu của SB trên (ABCD),

mà BC ⊥ AB (do ABCD là hình vuông)

⇒ BC ⊥ SB (theo định lí ba đường vuông góc)

⇒ tam giác SBC là tam giác vuông

Đáp án D


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và SA ⊥ (ABCD) Tam giác SOD là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Tam giác SDO là tam giác vuông tại O vì AO là hình chiếu của SO trên (ABCD) ,

mà DO ⊥ AO (do ABCD là hình vuông)

⇒ DO ⊥ SO (theo định lí ba đường vuông góc)

⇒ tam giác SOD là tam giác vuông.

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận