Trắc nghiệm Hàm số bậc hai có đáp án (Thông hiểu)

  • 184 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Xác định Parabol (P): y = ax2 + bx + 2 biết rằng Parabol đi qua hai điểm  M (1; 5) và N (2; −2).

Xem đáp án

Vì M, N ∈ (P) nên tọa độ của hai điểm M, N phải thỏa mãn phương trình của (P).

Do đó, ta có hệ phương trình   5=a+b+2-2=4a+2b+2a=-5b=8

Vậy phương trình của (P)là: y = −5x2 + 8x + 2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tìm giá trị thực của tham số m để parabol (P): y = mx2 − 2mx − 3m − 2 (m ≠ 0) có đỉnh thuộc đường thẳng y = 3x − 1.

Xem đáp án

Hoành độ đỉnh của (P) là  x=-b2a=2m2m=1

Suy ra tung độ đỉnh y = −4m − 2. Do đó tọa độ đỉnh của (P) là I (1; −4m − 2).

Theo giả thiết, đỉnh I thuộc đường thẳng y = 3x − 1 nên

 −4m – 2 = 3.1 – 1 ⇔ m = −1.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) = ax2 + bx + c. Rút gọn biểu thức f(x + 3) – 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

Xem đáp án

Ta có:

f(x + 3) − 3f(x + 2) + 3f(x + 1) 

= a(x + 3)2 + b(x + 3) + c − 3a(x + 2)2 − 3b(x + 2) − 3c + 3a(x + 1)2 + 3b(x + 1) + 3c

= x2(a − 3a + 3a) + x(6a + b − 12a − 3b + 6a + 3b) + (9a + 3b + c − 12a − 6b − 3c + 3a + 3b + 3c)

 = ax2 + bx + c

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại  x=34?

Xem đáp án

Hàm số đạt GTNN nếu a > 0 nên loại phương án B và C.

Phương án A: Hàm số có giá trị nhỏ nhất tại  x=-b2a=38  nên loại.

Còn lại chọn phương án D.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận