Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 3 (Có đáp án): Hàm số liên tục (Đề số 1)

  • 4451 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số: fx=x2-5x vi x>-1x3-4x-1 vi x<-1

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Hàm số đã cho không xác định tại x=-1 nên không liên tục tại điểm đó.

Tại các điểm còn lại hàm số đều liên tục.

Đáp án A


Câu 2:

Cho hàm số: fx=2x-1x3-4x

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hàm số đã cho không xác định tại x=0, x=-2, x=2 nên không liên tục tại các điểm đó.

Hàm số liên tục tại x=0,5 vì nó thuộc tập xác định của hàm phân thức f(x).

 Đáp án là C


Câu 4:

Cho hàm số: fx=3x-5 vi x-2ax-1 vi x>-2

Với giá trị nào của a thì hàm số f(x) liên tục tại x=-2?

Xem đáp án

Ta có :

Hàm số liên tục tại x=-2 khi và chỉ khi:

⇔ -2a - 1 = -11⇔a = 5

Đáp án C


Câu 5:

Cho hàm số : fx=x2x vi x<1, x00 vi x=0x vi x1. Hàm số liên tục tại ?

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đức Minh

Bình luận


Bình luận