Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Nhận biết)

  • 2789 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình sin2x+3sin4x=0 có nghiệm là: A.x = k pi hoặc x = cộng trừ 1/2arccos(-1/6)+kpi (k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 2:

Phương trình cos2x1sin2x=0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình cos2x/1-sin2x = 0 có nghiệm là: A.x = pi/4+kpi ( k thuộc Z) B.x=pi/4+kpi/2( k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 3:

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0.

Xem đáp án

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0. A.x = pi + k2pi,x=pi/4+kpi  B.x = pi + k2pi,x=-pi/4+k2pi (ảnh 1)

Giải phương trình 1+sinx+cosx+tanx=0. A.x = pi + k2pi,x=pi/4+kpi  B.x = pi + k2pi,x=-pi/4+k2pi (ảnh 2)


Câu 4:

Giải phương trình sin2x+sin2xtan2x=3

Xem đáp án

Giải phương trình sin^2 x + sin^2 x . tan^2 x = 3: A.x= cộng trừ pi/6 + kpi B.x= cộng trừ pi/6 + k2pi (ảnh 1)


Câu 5:

Phương trình 3cot2x4cotx+3=0 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình căn bậc hai của 3 cot^2x - 4cotx + căn bậc hai của 3 = 0 có nghiệm là: A.x=pi/3+kpi hoặc x=pi/6+kpi (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bht
20:52 - 06/06/2022

Hack não