Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn có đáp án (Thông hiểu)

  • 87 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Tìm hệ số có giá trị lớn nhất trong khai triển đa thức P(x)=(2x+1)13=a0x13+a1x12+...+a13.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có số hạng tổng quát sau khi khai triển nhị thức 2x+113 là:


Câu 5:

Tính tổng S=C1000-5C1001+52C1002-...+5100C100100.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì thế xét P(x)=(1-5x)100 theo khai triển nhị thức Newton, ta có:

P(x)=(1-5x)100=C1000-C10015x+C1002(5x)2-...+C100100(5x)100

Thay x=1 vào ta được: P(1)=(-4)100=C1000-C10015+C100252-...+C100100.5100

Do đó; S=(-4)100=4100.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận