Trắc nghiệm Ôn tập Chương V-Đạo hàm (có đáp án)

  • 1675 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 52 phút

Câu 1:

Số gia của hàm số y=x21 tại điểm x0=2  ứng với số gia Δx=0,1 bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Δy=fx0+Δxfx0=f2+0,1f2=2,121(221)=0,41

Chọn đáp án B


Câu 2:

Cho hàm số g(x)=9x32x2. Đạo hàm của hàm số g(x)  dương trong trường hợp nào?

Xem đáp án

Ta có

g'(x)=9x32x2'=93xg'(x)>093x>0x<3.

Chọn đáp án A


Câu 3:

Cho hai hàm số f(x)=x2+5; g(x)=9x32x2. Giá trị của x là bao nhiêu để f'(x)=g'(x)?

Xem đáp án

Ta có

f'x=2xg'x=93xf'x=g'x2x=93x5x=9x=95.

Chọn đáp án C


Câu 4:

Cho hàm số f(x)=x3+2x27x+3. Để f'(x)0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào?

Xem đáp án

Ta có f'(x)=x3+2x27x+3'=3x2+4x7.

Suy ra f'(x)03x2+4x7073x1

Chọn đáp án A


Câu 5:

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị y=x32x2+x1 tại điểm có hoành độ x0=1 là:

Xem đáp án

Tọa độ tiếp điểm: x0=1y0=5. Tiếp điểm M (-1; -5).

Hệ số góc của tiếp tuyến: y'=3x24x+1y'1=8.

Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0=1 có phương trình:

y=8x+15y=8x+3.

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận