Trắc nghiệm Quy tắc đếm có đáp án (Nhận biết)

  • 3071 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công việc A có k phương án A1,...,Ak để thực hiện. Biết có n1 cách thực A1,...,nk hiện cách thực hiện Ak. Số cách thực hiện công việc A là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Áp dụng quy tắc cộng ta có số cách thực hiện công việc là n1 + n2 +... +nk cách.


Câu 2:

Cho hai tập hợp A,B rời nhau có số phần tử lần lượt là nA, nB. Số phần tử của tập hợp AB là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số phần tử của tập hợp AB là: n= nA+nB


Câu 3:

Cho hai tập hợp A = a,b,c,d ; B =c,d,e. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có : AB=a,b,c,d,eNAB=5

NA=4;    NB=3

AB=c,d NAB=2

Do A,B không rời nhau nên n(A∪B)≠n(A)+n(B), một số em sẽ nhầm lẫn chỗ này và không chọn được đáp án.


Câu 4:

Trong một lớp có 17 bạn nam và 11 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

- Có 17 cách chọn lớp trưởng là nam.

- Có 11 cách chọn lớp trưởng là nữ.

Vậy có tất cả 17+11=28 cách chọn lớp trưởng.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án A hoặc B vì nghĩ rằng lớp trưởng chỉ có thể là nam hoặc nữ.

Một  số khác sẽ nghĩ lớp trưởng chỉ có một người nên chọn ngay đáp án C là sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận