Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (Nhận biết)

  • 226 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho a và b là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0. Trong các kết quả sau đây, chọn kết quả đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

a và b là hai vec tơ cùng hướng và đều khác vec tơ 0 suy ra a,b=00

Do đó, a.b=a.b.cos00=a.b nên chọn A


Câu 2:

Biết a,b0 và a.b=a.b. Câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: a.bcosa,b=a.b

cosa,b=1 nên a và b ngược hướng


Câu 3:

Cho hai vec tơ a và b khác 0. Xác định góc α giữa hai vec tơ a và b khi a.b=a.b

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: a.b=a.b.cosa,b

Mà theo giả thiết a.b=a.b

Suy ra cosa.b=1

a,b=1800


Câu 4:

Trong mặt phẳng Oxy cho a=1;3,b=2;1. Tích vô hướng của 2 vec tơ a.b là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: a=1;3,b=2;1 suy ra a.b=1.(2)+3.1=1


Câu 5:

Cho các vec tơ a=1;3,b=2;5. Tính tích vô hướng của aa+2b

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: a.a=10,a.b=13, suy ra aa+2b=a.a+2a.b=-16


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận