Dạng 1: Vận dụng các phép toán giới hạn để tìm giới hạn của dãy số dạng chứa căn thức có đáp án

  • 145 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giá trị của limn+n+5n+1  

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: limn+n+5n+1=limn+n+5n1n+5+n+1

=limn+4n+5+n+1=0.

Câu 2:

Giá trị của  limn+n2n+1n 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: limn+n2n+1n=limn+n2n+1n2n2n+1+n

=limn+n+1n2n+1+n=limn+1+1n11n+1n2+1=12.


Câu 3:

Giá trị của limn+n2+2nn22n 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận