Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 1767 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Nếu a  và b  cùng vuông góc với c  thì a  và b  hoặc song song hoặc chéo nhau.

C sai do: Giả sử hai đường thẳng a  và b  chéo nhau, ta dựng đường thẳng c  là đường vuông góc chung của a  và b . Khi đó góc giữa a  và c  bằng với góc giữa b  và c  và cùng bằng 90o, nhưng hiển nhiên hai đường thẳng a  và b  không song song.

D sai do: giả sử a  vuông góc với c , b  song song với c , khi đó góc giữa a  và c  bằng 90o, còn góc giữa b  và c bằng 90o

Do đó B đúng.


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối vuông góc. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?

Xem đáp án

Chọn A.

Theo lý thuyết.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận