Trắc nghiệm Toán 11 Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Mới nhất)

  • 1380 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó aP. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án
Chọn D.

Câu 2:

Trong không gian cho đường thẳng  và điểm O. Qua  có mấy đường thẳng vuông góc với  cho trước?

Xem đáp án

Chọn D.

Qua điểm O  có thể dựng vô số đường thẳng vuông góc với Δ , các đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với Δ .


Câu 3:

Mệnh đề nào sau đây có thể sai?

Xem đáp án

Chọn C.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song chỉ đúng khi ba đường thẳng đó đồng phẳng.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B.

Đường thẳng d  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong α thì dα chỉ đúng khi hai đường thẳng đó cắt nhau.


Câu 5:

Trong không gian tập hợp các điểm M  cách đều hai điểm cố định A  và B  là

Xem đáp án

Chọn A.

Theo định nghĩa mặt phẳng trung trực.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận