Trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 226 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Hỏi MP+NP bằng vec tơ nào?

Xem đáp án

Vì ANPM là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho các điểm A, B, C, M, N, P phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Xét các đáp án:

+) Đáp án A. Ta có  (với D là điểm thỏa mãn ABDC là hình bình hành). Vậy A sai.

+) Đáp án B. Ta có . Vậy B đúng.

+) Đáp án C. Ta có

(với D là điểm thỏa mãn ABDC là hình bình hành). Vậy C sai.

+) Đáp án D. Ta có . Vậy D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho tam giác ABC với M là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Xét các đáp án:

- Đáp án A. Ta có  (theo quy tắc ba điểm).

- Đáp án B, C. Ta có 

(với điểm N là trung điểm của AB).

- Đáp án D. Ta có 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = a. Tính AB+AC

Xem đáp án

Gọi M là trung điểm

Ta có: 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại A và có AB = 3, AC = 4. Tính CA+AB

Xem đáp án

Ta có:

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận