50 câu trắc nghiệm Thống kê cơ bản (phần 1)

  • 2165 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Số học sinh giỏi của 30 lớp ở một trường THPT  được thống kê lại như sau

Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì? Đơn vị điều tra là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu là học sinh giỏi, đơn vị điều tra là mỗi lớp của trường THPT  

Kích thước mẫu là 30

Chọn D.


Câu 2:

Số học sinh trung bình của 30 lớp ở 1 trường THCS được ghi lại như sau

Viết các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên?

Xem đáp án

Dựa vào bảng thống kê trên ta thấy: các giá trị khác nhau của mẫu số liệu trên là 0;1;2;3;4;5;6.

Chọn C


Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng?

Xem đáp án

Phương sai và độ lệch chuẩn đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của  các số liệu thống kê so với số trung bình cộng.

Chọn A.


Câu 4:

Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào không liên quan đến thống kê?

Xem đáp án

Thống kê là khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập; phân tích và xử lí các số liệu

chọn D


Câu 5:

Khi các số liệu chênh lệch nhau nhiều thì nên dùng số gì đặc trưng cho mẫu số liệu là tốt nhất?

Xem đáp án

Khi các số liệu thống kê chênh lệch nhau nhiều thì số trung bình không đại diện được cho các số liệu đó. Khi đó ta chọn số đặc trưng khác đại diện cho mẫu số liệu đó là số trung vị.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

3 tuần trước

Quangg Vũ

Bình luận


Bình luận