ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Ankađien

  • 679 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của ankađien là

Xem đáp án

Công thức tổng quát của ankađien là CnH2n-2(n ≥ 3)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tên gọi nào sau đây ứng với công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2?

Xem đáp án

CH2=C(CH3)-CH=CH2có thể được gọi là : Isopren; 2-metylbuta-1,3-đien; metylbutađien.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Công thức phân tử của buta-1,3-đien và penta-1,4-đien lần lượt là

Xem đáp án

Buta-1,3-đien: CH2=CH-CH=CH2=>C4H6

Penta-1,4-đien: CH2=CH-CH2-CH=CH2=>C5H8

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ankađien nào sau đây có đồng phân hình học ?

Xem đáp án

Ankađien có đồng phân hình học là CH3-CH=CH-CH=CH2(có ở 1 nối đôi giữa)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hợp chất hexa-2,4-đien có bao nhiêu đồng phân hình học ?

Xem đáp án

Hexa-2,4-đien:  CH3-CH=CH-CH=CH-CH3

Cả 2 nối đôi đều có đồng phân hình học và cấu tạo phân tử đối xứng =>có 3 đồng phân là cis-cis;  trans-trans và cis-trans

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận