Dạng 1: Nhận dạng một dãy số là cấp số cộng

  • 1879 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

Xem đáp án

Chọn D

Dãy số 0; 4; 8; 12; 16 là cấp số cộng có số hạng đầu là u1=0 và công sai d=4


Câu 2:

Trong các dãy sau đây, dãy nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có un=3n+1 là một cấp số cộng vì un+1un=3n+1+13n+1=3.

Câu 3:

Một cấp số cộng (un) với u1=12,d=12 có dạng khai triển nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có u1=12,u2=0,u3=12,u4=1,u5=32,...


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy số (un) có tính chất un+1=un+d thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số 1; -3; -7; -11; -15 là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

Câu 5:

Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un+1un=2n+132n+3=2,n1.

Do đó dãy số trong đáp án B là cấp số cộng theo định nghĩa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận