Dạng 1: Nhận dạng một dãy số là cấp số cộng

  • 611 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?

Xem đáp án

Chọn D

Dãy số 0; 4; 8; 12; 16 là cấp số cộng có số hạng đầu là u1=0 và công sai d=4


Câu 2:

Trong các dãy sau đây, dãy nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Chọn C

Ta có un=3n+1 là một cấp số cộng vì un+1un=3n+1+13n+1=3.

Câu 3:

Một cấp số cộng (un) với u1=12,d=12 có dạng khai triển nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có u1=12,u2=0,u3=12,u4=1,u5=32,...


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy số (un) có tính chất un+1=un+d thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số 1; -3; -7; -11; -15 là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

Câu 5:

Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un+1un=2n+132n+3=2,n1.

Do đó dãy số trong đáp án B là cấp số cộng theo định nghĩa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận