Dạng 1: Khai thác định nghĩa, tính chất và ứng dụng phép quay có đáp án

  • 1568 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O, góc quay α=π+k2π,k ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

QO;αM=Mkhi MOtâm quay.

Chọn B.


Câu 2:

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O. Hỏi bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay ,α,0α2π biến hình chữ nhật thành chính nó?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O. Hỏi bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay   (ảnh 1)

Khi góc quay α=0 hoặc α=2π  thì phép quay biến hình chữ nhật thành chính nó.

Chọn C.


Câu 4:

Chọn 12 giờ làm mốc, kim giờ chỉ một giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Chọn 12 giờ làm mốc, kim giờ chỉ một giờ đúng thì kim phút đã quay được một góc bao nhiêu độ? (ảnh 1)

Khi kim giờ chỉ đến một giờ đúng thì kim phút quay được đúng một vòng theo chiều âm và được một góc là 360° .

Chọn B.


Câu 5:

Cho hai điểm phân biệt A, BQA;30°B=C . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có ABC cân tại A nên ABC^=180°30°2=75°


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận