ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Bài tập hỗn hợp este

  • 668 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, Thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 55 gam CO2; 26,5 gam Na2COvà m gam H2O. Giá trị của m là:

Xem đáp án

0,3 mol: hh este XYhh muoi Z

\[{n_{N{a_2}C{O_3}}} = {\rm{\;}}0,25{\rm{\;}} = >{n_{NaOH}} = 0,5mol\]

=>X gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol)

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{n_X} = a + b = 0,3}\\{{n_{NaOH}} = a + 2b = 0,5}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = 0,1}\\{b = 0,2}\end{array}} \right.\)

=>nRCOONa= 0,3 mol ; nR’-C6H5ONa= 0,2 mol

- Gọi số C trong muối axit và muối phenol lần lượt là u và v (v ≥ 6)

Bảo toàn C : 0,3u + 0,2v = 0,25 + 1,25

=>3u + 2v = 15

Chỉ có v = 6 và u = 1 thỏa mãn

=>HCOONa (0,3 mol) và C6H5ONa (0,2 mol)

- Bảo toàn H : \[{n_{{H_2}O}} = \frac{1}{2}{n_{H(Z)}} = {\rm{\;}}0,65{\rm{\;}}mol\]

=>m = 11,7g

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

Xem đáp án

- Nhận thấy: nX= 0,3 < nNaOH

= 0,4 Þ trong X có chứa 1 este của phenol (A) và este còn lại là (B)

Với

\(\begin{array}{l}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{(A):RCOO{C_6}{H_4}R\prime }\\{(B):{R_1}COOCH = CH{R_2}}\end{array}} \right.\\ \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{n_A} + {n_B} = 0,3}\\{2{n_A} + {n_B} = 0,4}\end{array}} \right.\end{array}\)

\( \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{n_A} = 0,1}\\{{n_B} = 0,2}\end{array}} \right.\)

\( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{n_{H2O}} = {n_A} = 0,1}\\{{n_Y} = {n_B} = 0,2}\end{array}} \right.\)

- Khi đốt cháy chất Y no, đơn chức, mạch hở (R2CH2CHO: 0,2 mol) luôn thu được

- Khi đốt cháy chất Y no, đơn chức, mạch hở (R2CH2CHO: 0,2 mol) luôn thu được

\[44{n_{C{O_2}}} + 18{n_{{H_2}O}} = 24,8 \to {n_{C{O_2}}} = 0,4\;mol\]

Mà \[{C_Y} = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{0,2}} = 2\]

=>Y là CH3CHO\[\mathop \to \limits^{BTKL} {m_X} = \] mmuối+ mY+ mH2OmH2O– mNaOH= 32,2 (g)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho 1 mol chất X (C7HyO3, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O (trong đó MY< MZ; có 3 mol NaOH tham gia phản ứng). Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư thu được T (Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Cho 1 mol chất X (C7HyO3, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O (trong đó MY< MZ; có 3 mol NaOH tham gia phản ứng)

=>X có chứa 2 chức COO gắn trực tiếp với vòng benzen và 1 chức phenol.

CTCT thỏa mãn của X:

Cho 1 mol chất X (C7HyO3, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O (trong đó MY< MZ; có 3 mol NaOH tham gia phản ứng). Chất Z tác dụng với (ảnh 1)

=>Y là HCOONa

Z là C6H4(ONa)=>T là C6H4(OH)2

A đúng vì HCOONa có chứa cấu trúc -CH=O nên vừa làm mất màu Br2và có phản ứng tráng bạc

B sai vì HCOONa không phản ứng được với NaOH (xt CaO)

C đúng vì X và T đều có chứa 6 nguyên tử H

D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Ba chất hữu cơ A, B, D có cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không tác dụng với Na. Biết rằng khi tác dụng với dd NaOH thì A tạo thành 1 muối và 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, B tạo thành 2 muối và 1 ancol, D tạo thành 1 muối và 1 ancol. Nhận định nào sau đây khôngđúng?

Xem đáp án

\[k = \frac{{2 + 2x - y}}{2} = \frac{{2 + 12 - 10}}{2} = 2\]

- A, B, D không phản ứng với Na =>A, B, D không có H linh động

- A + NaOH → 1 muối + 2 ancol kế tiếp nhau trong cùng 1 dãy đồng đẳng. Vậy A là este của axit 2 chức no và 2 ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp.

→ CTCT của A: CH3OOC-CH2-COO-C2H5

- B + NaOH  →2 muối + 1ancol =>B là este của ancol 2 chức no và 2 axit đơn chức no

→ CTCT của B: HCOO-CH2-CH2-CH2-OOCCH3hoặc HCOO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3

- D + NaOH → 1 muối + 1 ancol =>D là este của 1 axit no 2 chức và 1 ancol no đơn chức hoặc 1 axit no đơn chức và 1 ancol no hai chức.

→ Vậy D có thể có các CTCT sau:

CH3-OOC-CH2-CH2-COOCH3; C2H5-OOC-COO-C2H5; CH3-COO-CH2-CH2-OOC-CH3, HCOO-CH2-CH2-CH2-CH2-OOCH

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ X(đơn chức) và Y( chứa 3 nhóm chức cùng loại) đểu tác dụng với dung dịch NaOH. Để tác dụng với m gam A cần vừa đủ 300 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 33,6 gam muối của một axit hữu cơ và 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được  3,36 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Tổng  số nguyên tử trong một phân tử X gần nhất với số nào sau đây

Xem đáp án

nmuối= nKOH= 0,3 mol =>Mmuối= 33,6 : 0,03 =112 (g/mol)

Nếu muối là muối tạo từ Y chất có 3 nhóm chức thì muối có CTPT R(COOK)3có M>112( loại)

=>muối tạo từ chất X đơn chức RCOOK

=>muối là C2H5COOK =>X là C2H5COOH  nên X có 11 nguyên tử gần nhất với 10 nguyên tử

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận