ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Bài tập muối cacbonat tác dụng với H+

  • 667 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Na2CO3 1M vào 200 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị V là.

Xem đáp án

Trả lời:

nNa2CO3 = 0,1 mol; nHCl = 0,4 mol

CO32- + 2H→ CO2 + H2O

0,1  →  0,2   →  0,1

=>VCO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hoà tan hoàn toàn 19,2 hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra V (lít) CO2 (đktc) và dung dịch sau phản ứng có chứa 21,4 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

Xem đáp án

Trả lời:

CO32-  + 2HCl → CO2 + 2Cl- + H2O

1 mol      2 mol    1 mol    2 mol

\[{n_{C{O_2}}} = \frac{{{m_{clorua}}\, - \,{m_{cacbonat}}}}{{71 - 60}} = \frac{{21,4 - 19,2}}{{11}} = 0,2mol\]

=>V = 4,48 lít

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho 3,45 gam hỗn hợp muối natri cacbonat và kali cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít CO(đkc) và 3,78 gam muối clorua. Giá trị của V là

Xem đáp án

Trả lời:

CO32-  + 2HCl → CO2 + 2Cl- + H2O

1 mol      2 mol    1 mol    2 mol

\[{n_{C{O_2}}} = \frac{{{m_{clorua}}\, - \,{m_{cacbonat}}}}{{71 - 60}} = \frac{{3,78 - 3,45}}{{71 - 60}} = 0,03mol\]

=>VCO2 = 0,03.22,4 = 0,672 lít

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,2M và KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy đều phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Trả lời:

Vì cho từ từ muối vào axit lúc đầu axit rất dư nên các chất phản ứng theo tỷ lệ mol

nNa2CO3 : nNaHCO3 = 0,2 : 0,1 = 2 : 1 = 2x : x

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

HCO3- + H+ →CO2 + H2O

Từ phương trình ta có: nHCl = 2.nCO3 + nHCO3 = 4x + x = 0,02 =>x = 0,004 mol

=>nCO2 = nCO3 + nHCO3 = 2x + x = 0,012 mol =>V = 0,2688 lít = 268,8 ml

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thêm từ từ từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

Xem đáp án

Trả lời:

- Ta có

\[\begin{array}{*{20}{c}}{\begin{array}{*{20}{l}}{{n_{C{O_3}^{2 - }}}{\rm{\;}} = {\rm{\;}}0,12mol}\\{{n_{HC{O_3}^ - }}{\rm{\;}} = {\rm{\;}}0,06{\rm{\;}}mol}\end{array}}\\{ = >{n_{C{O_3}^{2 - }}}:{n_{HC{O_3}^ - }} = 2:1}\end{array}\]

- Khi cho từ từ 100 ml dung dịch vào HCl thì cả 2 chất đều phản ứng đồng thời theo tỉ lệ mol 

Na2CO3 : NaHCO3 = 1,2 : 0,6 = 2 : 1

- Đặt x là số mol NaHCOphản ứng =>nNa2CO3 = 2x mol

Các phản ứng:  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

                         NaHCO + HCl → NaCl + CO2 + H2O

=>nHCl = 0,2 = 2.2x + x =>x = 0,04 mol

\[\begin{array}{*{20}{l}}{{n_{C{O_3}^{2 - }{\kern 1pt} pu}}{\rm{\;}} = {\rm{\;}}0,08mol = >{n_{C{O_3}^{2 - }{\kern 1pt} trong{\kern 1pt} X}} = 0,12 - 0,08 = 0,04mol}\\{{n_{HC{O_3}^ - {\kern 1pt} pu}}{\rm{\;}} = {\rm{\;}}0,04{\rm{\;}}mol = >{n_{HC{O_3}^ - {\kern 1pt} trong{\kern 1pt} X}} = 0,06 - 0,04 = 0,02mol}\end{array}{\rm{\;}}\]

Khi cho nước vôi trong vào X thì tạo kết tủa CaCO

\[{n_{CaC{O_3}}} = {\rm{\;}}{n_{CO_3^{2 - }}} + {\rm{\;}}{n_{HCO_3^ - }} = {\rm{ }}0,06{\rm{ }}mol{\rm{ }}\] =>m kết tủa = 6 gam

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận