ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Bài tập tính lưỡng tính của aminoaxit

  • 664 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho 35,6 gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

nalanin=\[\frac{{35,6}}{{89}}\] = 0,4 mol → nHCl= nalanin= 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng : mmuối = malanin+ mHCl= 35,6 + 0,4.36,5 = 50,2 gam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

X là một α-aminoaxit no, mạch hở, chỉ chứa 1 nhóm –NH2và 1 nhóm –COOH. Cho X tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M, thu được 16,725 gam muối. CTCT của X là:

Xem đáp án

Gọi CTPT của X dạng H2N-R-COOH

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

nHCl= 0,15 mol → nmuối = nHCl= 0,15 mol

→ Mmuối= \[\frac{{16,725}}{{0,15}}\] = 111,5 → 36,5 + 16 + R + 45 = 111,5 → R = 14

→ R là CH→ CTCT của X là H2N-CH2-COOH

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Amino axit trong phân tử có một nhóm –NH2và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam Xphản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của 

Xem đáp án

Bảo toàn khối lượng : maa + mHCl = mmuối → mHCl= 37,65 – 26,7 = 10,95 gam → nHCl= 0,3 mol

Vì X chứa 1 nhóm NH2→ nX= nHCl= 0,3 mol

→ MX= 89

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trung hoà 1 mol \(\alpha \)-amino axit X cần dùng 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,29% về khối lượng. CTCT của X là:

Xem đáp án

Vì X tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ 1 : 1 → loại A

→ X là α-amino axit no, mạch hở, có 1 nhóm NH2và 1 nhóm COOH

→ X có dạng NH2RCOOH

NH2RCOOH + HCl → ClH3NRCOOH

%mCl = \[\frac{{35,5}}{{R + 97,5}}.100\% = {\rm{\% }}{m_{Cl}} = \frac{{35,5}}{{R + 97,5}}.100{\rm{\% }} = 28,29{\rm{\% }}\] → R = 28

Vì X là \(\alpha \)-amino axit → CTCT của X là CH3-CH(NH2)-COOH.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,67 gam muối. Phân tử khối của A là

Xem đáp án

nHCl = 0,02 mol

vì nA= nHCl → trong phân tử A chứa 1 nhóm NH2

nmuối = nA= 0,02 mol → Mmuối = \[\frac{{3,67}}{{0,02}}\] =183,5

Maa+ 36,5 = Mmuối→Maa= 183,5 – 36,5 = 147

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận