Biểu đồ cột - cột kép

  • 599 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Để kiểm tra hiệu quả của ba loại thuốc diệt côn trùng, người ta sử dụng 3 loại thuốc diệt côn trùng I, II, III cho côn trùng trong các nhóm I, II, III tương ứng trong vòng 8 tuần. Mỗi loại t (ảnh 1)

Để kiểm tra hiệu quả của ba loại thuốc diệt côn trùng, người ta sử dụng 3 loại thuốc diệt côn trùng I, II, III cho côn trùng trong các nhóm I, II, III tương ứng trong vòng 8 tuần. Mỗi loại thuốc diệt côn trùng được sử dụng 2 tuần một lần. Biểu đồ hình cột ở trên cho thấy số lượng côn trùng cho từng nhóm sau khi sử dụng thuốc được 0, 2, 4, 6, 8 tuần.

Nhóm côn trùng nào luôn bị giảm số lượng sau mỗi 2 tuần kể từ khi sử dụng thuốc?

Xem đáp án

Theo biểu đồ, số lượng côn trùng ban đầu của nhóm I là 80 và số côn trùng còn lại sau mỗi 2 tuần lần lượt là 50, 32, 25 và 18. Tương tự, biểu đồ cho thấy rằng số côn trùng nhóm II cũng giảm sau mỗi 2 tuần. Nhóm côn trùng III thì tăng lên ở tuần thứ 2. Vậy chỉ có nhóm I và nhóm II là giảm sau mỗi 2 tuần kể từ khi sử dụng thuốc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Để kiểm tra hiệu quả của ba loại thuốc diệt côn trùng, người ta sử dụng 3 loại thuốc diệt côn trùng I, II, III cho côn trùng trong các nhóm I, II, III tương ứng trong vòng 8 tuần. Mỗi loại th (ảnh 1)

Để kiểm tra hiệu quả của ba loại thuốc diệt côn trùng, người ta sử dụng 3 loại thuốc diệt côn trùng I, II, III cho côn trùng trong các nhóm I, II, III tương ứng trong vòng 8 tuần. Mỗi loại thuốc diệt côn trùng được sử dụng 2 tuần một lần. Biểu đồ hình cột ở trên cho thấy số lượng côn trùng cho từng nhóm sau khi sử dụng thuốc được 0, 2, 4, 6, 8 tuần.

Số lượng côn trùng loại II giảm nhanh nhất trong khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Do tốc độ giảm bằng số lượng giảm trên thời gian và thời gian của các khoảng trong các đáp án là như nhau nên tốc độ giảm tỉ lệ thuận với số lượng giảm, giảm càng nhiều thì tốc độ giảm càng nhanh.

Tuần 0 đến tuần 2 giảm 5 con; tuần 2 đến tuần 4 giảm 20 con; tuần 4 đến tuần 6 giảm 4 con; tuần 6 đến tuần 8 giảm 26 con.

Vậy tuần 6 đến tuần 8 giảm nhiều nhất nên số lượng côn trùng giảm nhanh nhất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Số giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông giảng dạy tại tỉnh A từ tháng 9/2015 đến 9/2019

Năm nào trong các năm dưới đây, số giáo viên THPT chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các giáo viên trung học?

Xem đáp án

Năm 2015: Số giáo viên THPT chiếm \[\frac{{2079}}{{2079 + 4081}}.100{\rm{\% }} = 33,75{\rm{\% }}\]

Năm 2016: Số giáo viên THPT chiếm \[\frac{{2015}}{{2015 + 3832}}.100{\rm{\% }} \approx 34,46{\rm{\% }}\]

Năm 2017: Số giáo viên THPT chiếm  \[\frac{{1973}}{{1973 + 3754}}.100{\rm{\% }} \approx 34,45{\rm{\% }}\]

Năm 2019: Số giáo viên THPT chiếm  \[\frac{{1871}}{{1871 + 3537}}.100{\rm{\% }} \approx 34,6{\rm{\% }}\]

Vậy năm 2019, số giáo viên chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Bảng số liệu

( 787 lượt thi )

Biểu đồ tròn

( 686 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận