Biểu đồ tròn

  • 687 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Cho biểu đồ hình tròn:

Hình tròn ở trên đại diện doanh số quảng cáo hàng tháng của bốn nhân viên bán hàng M, N, P, Q tại một trang web truyền thông. Trong tháng, doanh thu của M chiếm 25% tổng doanh thu, N có doanh thu là 3 000 000 đồng, P có doanh thu là 5 000 000 đồng và Q có doanh thu là 10 000 000 đồng.

Phần nào đại diện cho doanh thu của P?

Xem đáp án

Do doanh thu của M được biểu diễn bởi phần D trên biểu đồ.

Khi đó doanh thu của 3 người còn lại là A, B, C. Do B

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho biểu đồ hình tròn:

Hình tròn ở trên đại diện doanh số quảng cáo hàng tháng của bốn nhân viên bán hàng M, N, P, Q tại một trang web truyền thông. Trong tháng, doanh thu của M chiếm 25% tổng doanh thu, N có doanh thu là 3 000 000 đồng, P có doanh thu là 5 000 000 đồng và Q có doanh thu là 10 000 000 đồng.

Tổng doanh thu tháng 2 của cả 4 nhân viên này là bao nhiêu?

Xem đáp án

Tổng doanh thu của N, P, Q là: 18 000 000 đồng.

Do doanh thu của M chiếm 25% tổng doanh thu của 4 người nên tổng doanh thu của N, P, Q chiếm 75% tổng doanh thu của cả 4 người.

Doanh thu của 4 người là \[{18.10^6}:75{\rm{\% }} = {24.10^6}\] đồng.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Bảng số liệu

( 789 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận