ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

  • 941 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho các cân bằng hóa học:

\[{N_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}3{H_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;2N{H_{3{\rm{ }}\left( k \right)}}\;\;\;\;\] (1)

\[{H_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}{I_{2{\rm{ }}\left( k \right)\;}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;2H{I_{\;\left( k \right)}}\;{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}\;\;\;\] (2)

\[2S{O_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}{O_{2{\rm{ }}\left( k \right)\;}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;2S{O_{3{\rm{ }}\left( k \right)}}\;\;\;\] (3)

\[2N{O_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;{N_2}{O_{4{\rm{ }}\left( k \right)}}\;\;\;\;\;{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;{\rm{ }}\;\;\;\] (4)

Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học nào bị chuyển dịch?

Xem đáp án

Ở những cân bằng hóa học có tổng số mol khí các chất phản ứng khác tổng số mol khí các chất sản phẩm nên cân bằng chuyển dịch khi thay đổi áp suất .

=>Các cân bằng thỏa mãn là: (1), (3), (4).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho cân bằng sau diễn ra trong hệ kín:

2NO2 (k)\[ \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \] N2O4 (k)

Nâu đỏ          không màu

Biết rằng khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn. Các yếu tố tác động vào hệ cân bằng trên đều làm cho cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch là

Xem đáp án

+ Khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn nghĩa là cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

=>Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt (∆H < 0) =>khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (chiều nghịch).

+ Theo chiều thuận, số mol khí của hệ giảm =>khi giảm áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tăng áp suất (số mol khí tăng), tức chiều nghịch.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều nghịch (giữ nguyên các yếu tố khác) ?

Xem đáp án

Cách 1:

A sai vì số mol khí không đổi

→ Áp suất không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

B đúng vì khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất (chiều giảm số mol khí) → Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

C, D sai vì khi tăng áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm áp suất (chiều giảm số mol khí) → Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Cách 2:

Khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch nghĩa là tổng số mol khí của các chất phản ứng nhỏ hơn tổng số mol khí của các chất sản phẩm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho cân bằng trong bình kín: \[{N_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}3{H_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;2N{H_{3{\rm{ }}\left( k \right)}}\]

Khi tăng nhiệt độ thì số mol hỗn hợp khí tăng. Phát biểu đúng về cân bằng này là

Xem đáp án

Khi tăng nhiệt độ thì số mol hỗn hợp khí tăng =>cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

=>Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt nhiệt hay phản ứng nghịch thu nhiệt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho cân bằng sau trong một bình kín: \[C{O_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}{H_{2{\rm{ }}\left( k \right)}}\; \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\leftarrow\over{\smash{\rightarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \;C{O_{\;\left( k \right)}}\; + {\rm{ }}{H_2}{O_{\;\left( k \right)\;}}\left( {\Delta H{\rm{ }} >{\rm{ }}0} \right)\]

Yếu tố không làm cân bằng trên chuyển dịch là

Xem đáp án

Áp suất chung của hệ: không làm cân bằng chuyển dịch vì tổng số mol khí không đổi.

Cân bằng bị chuyển dịch khi tăng hoặc giảm nồng độ của các chất =>B, C làm chuyển dịch cân bằng

Nhiệt độ: làm chuyển dịch cân bằng vì phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận