Cường độ dòng quang điện bão hòa và hiệu suất lượng tử

  • 743 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồ thị nào dưới đây vẽ đúng đường đặc trưng Vôn - Ampe của tế bào quang điện?

Xem đáp án

Đồ thị đường đặc trưng Vôn-Ampe của tế bào quang điện:

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi đã có dòng quang điện thì nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì cường độ dòng quang điện bão phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cường độ chùm sáng chiếu vào catốt tế bào quang điện tăng thì:

Xem đáp án

Ta có: cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích chiếu tới

=>Khi cường độ chùm sáng chiếu vào catốt tế bào quang điện tăng thì cường độ dòng quang điện bão hòa tăng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{\lambda _1}\]  và \[{\lambda _2}\] vào một tấm kim loại. Các electron bật ra với vận tốc ban đầu cực đại lần lượt là v1và v2với \[{v_1} = 2{v_2}\;\]. Tỉ số các hiệu điện thế hãm Uh1/Uh2 để dòng quang điện triệt tiêu là:

Xem đáp án

Ta có: \[e{U_h} = \frac{1}{2}mv_{{\rm{max}}}^2\]

\[ \to \frac{{e{U_{{h_1}}}}}{{e{U_{{h_2}}}}} = \frac{{\frac{1}{2}mv_1^2}}{{\frac{1}{2}mv_2^2}} \to \frac{{{U_{{h_1}}}}}{{{U_{{h_2}}}}} = \frac{{v_1^2}}{{v_2^2}} = \frac{{4v_2^2}}{{v_2^2}} = 4\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giả sử các electron đến được anốt của tế bào quang điện đều bị hút về anốt, khi đó dòng quang điện có cường độ I = 0,32mA. Số electron thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây là:

 

Xem đáp án

Ta có: Cường độ dòng quang điện khi đó là dòng quang điện bão hòa:

\[{I_{bh}} = {n_e}.\left| e \right| \to {n_e} = \frac{{{I_{bh}}}}{{\left| e \right|}} = \frac{{{{0,32.10}^{ - 3}}}}{{{{1,6.10}^{ - 19}}}} = {2.10^{15}}\]

=>Số electron thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây là ne= 2.1015

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận