ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Đisaccarit

  • 1086 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gluxit (cacbohiđrat) chứa một gốc glucozơ và một gốc fructozơ trong phân tử là :

Xem đáp án

Saccarozơ được tạo bởi 1 gốc \(\alpha \)- glucozơ và 1 gốc \(\beta \)- fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử O của C1- glucozơ và C2– fructozơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là :

Xem đáp án

Mantozơ  gồm 2 gốc α- glucozơ liên kết với nhau ở C1của gốc α- glucozơ này với C4của gốc α- glucozơ kia.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào ?

Xem đáp án

Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại đisaccarit. 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Saccarozo chứa hai loại monosaccarit nào?

Xem đáp án

Saccarozơ được tạo bởi 1 gốc \(\alpha \)- glucozơ và 1 gốc \(\beta \)- fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử O của C1- glucozơ và C2– fructozơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là :

Xem đáp án

Mật ong chứa nhiều fructozơ chứ không chứa nhiều saccarozơ.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận