ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Đô thị hóa

  • 1135 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đô thị cổ đầu tiên của nước ta là

Xem đáp án

Đô thị cổ đầu tiên ở nước ta là Cổ Loa (xuất hiện vào thế kỉ thứ III trước Công Nguyên)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Các đô thị thời Pháp thuộc có chức năng chủ yếu là:

Xem đáp án

Thời Pháp thuộc, đô thị nước ta có quy mô nhỏ với chức năng chính là: hành chính, quân  sự.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Từ Cách mạng tháng Tăm năm 1945 – 1954, quá trình đô thị hóa

Xem đáp án

Từ 1945 - 1954: Quá trình Đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Năm 2006, vùng nào sau đây của nước ta có số lượng đô thị nhiều nhất?

Xem đáp án

Trung du miền núi Bắc Bộ có số lượng đô thị nhiều nhất (167 đô thị)..

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hai đô thị đặc biệt của nước ta là

Xem đáp án

Hai đô thi đặc biệt ở nước ta là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận