ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Đột biến số lượng NST

  • 795 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng thừa 1 NST ở 1 cặp nào đó

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thể nào sau đây không phải là thể lệch bội?

Xem đáp án

Thể lệch bội là đột biến số lượng NST.

Bệnh Đao là người có 3 NST số 21

Bệnh ung thư máu do mất đoạn ở NST số 21

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án

B sai vì: Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm kép. Số NST trong tế bào là?

Xem đáp án

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể ba nhiễm kép có 2n + 1 +1 = 26 NST

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một tế bào sinh dục chín của thể ba nhiễm. Tính số NST các cặp NST đều phân li bình thường thì ở kì sau I số nhiễm sắc thể trong tế bào là?

Xem đáp án

Ta có: 2n = 24 → n = 12, thể ba nhiễm có 2n + 1 = 25 NST

Ở kì sau của giảm phân I NST tồn tại ở trạng thái kép và NST trong tế bào chưa phân li =>Số NST trong tế bào là 25 NST kép.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận