Giao thoa ánh sáng đơn sắc

  • 732 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

Xem đáp án

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo bước sóng ánh sáng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

Xem đáp án

Khoảng vân:\[i = \frac{{\lambda D}}{a}\]

Khi thay ánh sáng lam bằng ánh sáng vàng:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9(mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Xem đáp án

Ta có:

Tại M - vân sáng bậc 10 =>xM= 10i

\[ \to {x_M} = 10i = 10\frac{{\lambda D}}{a} \to \lambda = \frac{{{\rm{a}}{{\rm{x}}_M}}}{{10.D}} = \frac{{{{10}^{ - 3}}{{.9.10}^{ - 3}}}}{{10.1,5}} = {6.10^{ - 7}} = {600.10^{ - 9}}m\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng:

Xem đáp án

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là \[3,6mm = 4i\]

=>khoảng vân \[i = \frac{{3,6}}{4} = 0,9mm = {0,9.10^{ - 3}}m\]

Ta có: \[a = 1mm = {10^{ - 3}}m\]

Bước sóng \[\lambda = \frac{{ia}}{D} = \frac{{{{0,9.10}^{ - 3}}{{.1.10}^{ - 3}}}}{{1,5}} = {0,6.10^{ - 6}}m = 0,6(\mu m)\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, trên màn quan sát thu được khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là L. Tịnh tiến màn 36 cm theo phương vuông góc với màn tới vị trí mới thì khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp cũng là L. Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng chứa hai khe lúc đầu là

Xem đáp án

Ta có:

+ Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp: \[8i = L \Rightarrow i = \frac{L}{8}\]

+ Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp:\[10i' = L \Rightarrow i' = \frac{L}{{10}}\]

Lại có: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{i = \frac{{\lambda D}}{a}}\\{i' = \frac{{\lambda \left( {D - 0,36} \right)}}{a}}\end{array}} \right.\)

Lấy \[\frac{{i'}}{i} = \frac{{D - 0,36}}{D} = \frac{{\frac{L}{{10}}}}{{\frac{L}{8}}} = 0,8 \Rightarrow D = 1,8m\]

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận