ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Lao động và việc làm

  • 1233 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Hạn chế của nguồn lao động nước ta là thể lực, trình độ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay không phải là

Xem đáp án

Thế mạnh của lao động nước ta là

- Lao động cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất phong phú đặc việt trong nông – lâm – ngư nghiệp.

- Chất lượng lao động ngày càng nâng lên.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Lao động nước ta hiện nay chủ yếu tập trung vào các ngành

Xem đáp án

Ở nước ta, lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất: 57,3%.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay chủ yếu là do tác động của

Xem đáp án

Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế theo hướng CNH – HĐH đòi hỏi nhu cầu lao động cao trong các ngành CN –XD và dịch vụ.

=>Thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng

Xem đáp án

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng lao động nông thôn, khu vực thành thị  tăng.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận