ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Nghĩa của từ

  • 3030 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Chọn 1 từ mà nghĩa của nó không cùng nhóm với các từ còn lại:

Xem đáp án

Các từ "bóp nát, cắt cụt, đập tan" đều là những hành động mạnh khiến hình thù đối tượng trở nên biến dạng.

"Vo tròn" là động từ chỉ hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Từ “thiên” nào dưới đây không có nghĩa là trời?

Xem đáp án

Thiên kiến: ý kiến, suy nghĩ thiên lệch, có phần áp đặt, thiếu khách quan.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Từ nào dưới đây mà nghĩa của nó không cùng nhóm với các từ còn lại?

Xem đáp án

Đi chỉ hoạt động của chân

Các từ còn lại chỉ hoạt động của tay.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dòng nào có từ mà tiếng nhân không cùng nghĩa với tiếng nhân trong các từ còn lại?

Xem đáp án

Từ “nhân" trong nguyên nhân không đồng nghĩa với các từ còn lại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Từ nào dưới đây mà nghĩa của nó không cùng nhóm với các từ còn lại?

Xem đáp án

Từ vội vã khác nghĩa các từ còn lại

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Tìm và phát hiện lỗi sai

( 7.1 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 2.8 K lượt thi )

Câu hỏi kết hợp

( 2.5 K lượt thi )

Phương thức biểu đạt

( 1.7 K lượt thi )

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

Thao tác lập luận

( 1.5 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tưởng Thị Hiên

Bình luận


Bình luận