ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Peptit

  • 679 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Peptit là

Xem đáp án

Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết petit.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các pepptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit được gọi là

Xem đáp án

Oligopeptit là các pepptit có từ 2 đến 10 gốc \(\alpha \)-amino axit.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng

Xem đáp án

Một peptit A có n mắt xích α-amino axit thì số liên kết peptit trong A bằng n – 1

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Gly-Ala và Ala-Gly là

Xem đáp án

Gly-Ala và Ala-Gly là hai đipeptit cùng tạo bởi glyxin và alanin nhưng thay đổi trật tự → chúng là đồng phân của nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Xem đáp án

- Đipeptit là những hợp chất chứa 2 α-amino axit gốc liên kết với nhau bằng liên kết petit

A và B loại vì có gốc không phải \(\alpha \)-amino axit

C loại vì có 3 gốc α-amino axit

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận