ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Tạo giống nhờ công nghệ tế bào

  • 781 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Để tạo giống cây trồng thuần chủng về tất cả các cặp gen, nuôi cấy hạt phấn là phương pháp có hiệu quả nhất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Nuôi cấy hạt phấn tạo giống có kiểu gen đồng hợp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Từ một hạt phấn của một cây bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi xử lí bằng cônsixin có thể tạo ra:

Xem đáp án

Từ một hạt phấn bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi xử lí bằng cônsixin có thể tạo ra các cây trồng lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen giống nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Từ một hạt phấn của một cây bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi xử lí bằng cônsixin có thể tạo ra:

Xem đáp án

Từ một hạt phấn bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi xử lí bằng cônsixin có thể tạo ra các cây trồng lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen giống nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBBddEe thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội sẽ tạo ra được bao nhiêu dòng thuần và có kiểu gen như thế nào?

Xem đáp án

Số dòng thuần là 2 × 1 × 1 × 2 = 4

Gồm AABBddEE, aaBBddEE, AABBddee, aaBBddee.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận