Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Thông hiểu)

  • 208 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình 3x − 2y > −6 là:

Xem đáp án

Trước hết, ta vẽ đường thẳng (d): 3x − 2y = −6.

Ta thấy (0;0) là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ (d) chứa điểm (0;0).

Đáp án cần chọn là: C 


Câu 2:

Miền nghiệm của bất phương trình x + y  2 là phần tô đậm trong hình vẽ của hình vẽ nào, trong các hình vẽ sau?

Xem đáp án

Đường thẳng Δ: x + y – 2 = 0 đi qua hai điểm A (2;0), B (0;2).

Cặp số (0;0) thỏa mãn bất phương trình x + y ≤ 2 vì (0 - 0 < 2).

Do đó miền nghiệm chứa điểm (0;0).

Kiểm tra các đáp án:

+) Hình 1 có vẽ đường thẳng x + y = 2 và miền tô đậm chứa điểm (0; 0) nên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x + y ≤ 2 (thỏa mãn).

+) Hình 2 phần tô đậm không chứa (0;0) nên loại.

+) Hình 3 và 4 đều loại vì đường thẳng được vẽ lại là y = x − 2 hay x – y = 2 chứ không phải x + y = 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x2y<0x+3y>2yx<3 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

Xem đáp án

Chọn điểm M (0;1) thử vào các bất phương trình của hệ thấy thỏa mãn.

Quan sát các đáp án thì chỉ có đáp án A có miền không tô màu đậm chứa M.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hệ 2x+3y<51x+32y<52. Gọi S1 là tập nghiệm của bất phương trình (1), S2 là tập nghiệm của bất phương trình (2) và S là tập nghiệm của hệ thì:

Xem đáp án

Ta thấy (0;0) là nghiệm của cả hai bất phương trình. Điều đó có nghĩa gốc tọa độ thuộc cả hai miền nghiệm của hai bất phương trình. Say khi gạch bỏ các miền không thích hợp, miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ.


Câu 5:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x+y1>0y2x+2y>3 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

Xem đáp án

Chọn điểm M (0;4) thử vào các bất phương trình của hệ thấy thỏa mãn.

Đối chiếu các ĐA ta thấy, chỉ có đáp án B có miền không tô màu chứa điểm M.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận