Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Thông hiểu)

  • 3538 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số đo bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất. Tìm góc lớn nhất:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi A, B, C, D là số đo của bốn góc của tứ giác lồi đã cho. Không mất tính tổng quát, giả sử A < B < C < D.

Theo giả thiết ta có D = 8A và A, B, C, D theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Gọi q là công bội của cấp số nhân đó, ta có:


Câu 2:

Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là 125cm3và diện tích toàn phần là 175cm2. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án

Đáp án D

Vì ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân nên ta có thể gọi ba kích thước đó là aq;a;aq.

Thể tích của khối hình hộp chữ nhật là

Với q = 2 hoặc q=12 thì kích thước của hình hộp chữ nhật là 2,5cm;5cm;10cm.

Suy ra tổng của ba kích thước này là 2,5+5+10 = 17,5 cm.


Câu 3:

Cho hai số x và y biết các số x - y; x + y; 3x - 3y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và các số x - 2; y + 2; 2x + 3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Tìm x; y:

Xem đáp án

Đáp án C

Từ giả thiết ta có:


Câu 5:

Các số x + 6y; 5x + 2y; 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời, các số x+53;y1;2x3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Xem đáp án

Đáp án A

+ Ba số x + 6y; 5x + 2y; 8x + y lập thành cấp số cộng nên:


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận