Trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 205 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho f(x)=ax2+bx+c  (a0). Điều kiện để f(x)>0,xR là:

Xem đáp án

Ta có:

f(x) > 0, ∀x ∈ R khi a > 0 và Δ < 0.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho f(x)=ax2+bx+c  (a0). Điều kiện để f(x)0,xR là:

Xem đáp án

Ta có:

f(x)0, x  R khi a < 0 và Δ0.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho f(x)=ax2+bx+c(a0)Δ=b24ac<0. Khi đó mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án A, B sai vì chưa biết dấu của a nên chưa kết luận được dấu của f(x)

Vì Δ < 0 và a ≠ 0 nên f(x) không đổi dấu trên R.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho f(x)=ax2+bx+c(a>0)Δ=b24ac0. Khi đó mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c(a>0)Δ=b24ac0 thì f(x)  0, x  R

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận