Trắc nghiệm Đề kiểm tra Chương 1 Hình học 11

  • 2990 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a bằng chính nó và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’?

Xem đáp án

Giả sử a cắt b tại A, cắt b’ tại B (như hình vẽ).

Khi đó có duy nhất một vectơ tịnh tiến thỏa mãn yêu cầu bài toán là AB.

Ta có hình vẽ:

Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Có bao nhiêu (ảnh 1)

Đáp án B.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a biến b thành b?

Xem đáp án

Da và Db

Đáp án C


Câu 4:

Cho hai đường tròn bằng nhau (O;R) và (O’;R) với tâm O và O’ phân biệt. có bao nhiêu phép vị tư biến (O;R) thành (O’;R) ?

Xem đáp án

Qua phép vị tự tỉ số k biến đường tròn (O;  R) thành (O’; R).

 Ta có: R’ = R nên |k| = 1

Suy ra: k = 1 hoặc k = -1

* Nếu k= 1 thì phép tự là phép đồng nhất:  ( mâu thuẫn giả thiết)

* Khi k=-1 thì tâm vị tự là trung điểm của  OO’.

Đáp án B


Câu 5:

Cho đường tròn (O;R). Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến (O;R) thành chính nó?

Xem đáp án

Phép vị tự tâm O tỉ số 1 và -1.

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận