Trắc nghiệm Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song có đáp án

  • 4043 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau;

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể song song

Phương án C sai vì hai đường thẳng có thể chéo nhau.

Đáp án D.


Câu 2:

Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì hai đường thẳng có thể trùng nhau

Phương án B sai vì hai đường thẳng có thể cùng song song hoặc cắt nhau

Phương án D sai vì a và c có thể chéo nhau.

Đáp án C.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phương án A sai vì b, c có thể cắt nhau.

Phương án B sai vì b và c có thể chéo nhau.

Phương án D sai vì nếu b và c song song thì a và b song song hoặc trùng nhau.

Đáp án: C.


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Tìm giao tuyến của (MAB) với (SCD).

Xem đáp án

Do (MAB) chứa AB//CD, nên giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua M và song song với AB. Đường thẳng này cắt SD tại điểm N.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Vậy giao tuyến của (MAB) với (SCD) là đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD và đường thẳng đi qua M, song song với AB.

Đáp án B.


Câu 5:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi (IJG)

Xem đáp án

* Xét hình thang ABCD có I vag J lần lượt là trung điểm của AD và BC nên

 IJ là đường thẳng trung bình của hình thang ABCD. Suy ra:  IJ // AB.

* Hai mặt phẳng (GIJ) và (SAB) lần lượt chứa hai đường thẳng song song (là IJ và AB) nên giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua G và song song với AB.

Đường thẳng này cắt SA tại điểm M và cắt SB tại N.

Vậy thiết diện là hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G và song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận