Trắc nghiệm Hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 239 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2?

Xem đáp án

Đặt y = f(x) = 2 |x − 1| + 3 |x| − 2

Ta có: f(2) = 2 |2 − 1| + 3 |2| − 2 = 6 nên (2; 6) thuộc đồ thị hàm số.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y=x2-4x+4x

Xem đáp án

Xét đáp án A, thay x = 2 và y = 0 vào hàm số y=x2-4x+4x ta được 0=22-4.2+42: thỏa mãn.

Xét đáp án B, thay x = 3 và y = 13 vào hàm số y=x2-4x+4x ta được 13=32-4.3+43: thỏa mãn

Xét đáp án C, thay x = 1 và y = -1 vào hàm số y=x2-4x+4x ta được -1=12-4.1+41-1=1: không thoả mãn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hàm số y = 2x-1,x-;0x+1,x0;2x2-1,x2;5. Tính f(4), ta được kết quả:

Xem đáp án

Ta thấy x = 4 ∈ (2; 5] ⇒ f(4) =42 – 1 = 15.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hàm số y = f (x) = |−5x|. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Ta có · f(−1) = |−5.(−1)| = |5| = 5⇒ A đúng.

f(2) = |−5.2| = |−10| = 10 ⇒ B đúng.

f(−2) = |−5.(−2)| = |10| = 10 ⇒ C đúng.

f ⇒ D sai. 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=x-1x2-x+3 là

Xem đáp án

x2-x+3=x2-2.12x+14+114=x-122+114>0,xR

Vậy tập xác định của hàm số là: R

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận