Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Thông hiểu)

  • 3343 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Hàm số fx=xcosx,x<0x21+x,0x<1x3,x1

Xem đáp án

limx0+fx=limx0+x21+x=021+0=0limx0fx=limx0+xcosx=0.cos0=0f0=01+0=0limx0+fx=limx0fx=f0

Hàm số liên tục tại x=0

limx1+fx=limx1+x3=13=1limx1fx=limx1x21+x=121+1=12limx1+fxlimx1fx


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận