Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn có đáp án (Nhận biết)

  • 2957 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm hệ số của x12 trong khai triển 2x-x210

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có:

2x-x210=k=010C10k(2x)10-k.(-x2)k=k=010C10k(2x)10-k.(-1)k.x2k=k=010C10k.210-k.(-1)k.x10-k+2k=k=010C10k.210-k.(-1)k.x10+k

Hệ số của x12 ứng với 10+k=12⇔k=2

→Hệ số cần tìm là C102.28.(-1)2=C102.28.


Câu 2:

Hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển x+110

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số hạng tổng quát đứng thứ k+ 1 sau khi khai triển Tk+1=C10k.x10-k

Số hạng chứa x5 trong khai triển thỏa mãn:  10-k =  5 nên k = 5

Số hạng chứa  x5 trong khai triển là C105.x5 .


Câu 3:

Tìm số hạng chứa x7 trog khai triển x-1x13.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tìm số hạng chứa x^7 trong khai triển (x-1/x)^13: A.-C4 13.x^7  B.-C3 13 C.-C 3 13.x^7 D.C3 13.x^7 (ảnh 1)


Câu 4:

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển x2+2x6.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

NGUYỄN MINH TÀI

Bình luận


Bình luận