Trắc nghiệm ôn tập cuối năm Đại số và Giải tích 11

  • 2826 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=3sin2x-cos2x là

Xem đáp án

Do điều kiện sin2xcos2x0tan2x1x±π4+kπ

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Tập xác định của hàm số y=tan2x-π3 là

Xem đáp án

Hàm số xác định cos2xπ30 

                           2xπ3π2+kπx5π12+kπ2k 

Vậy tập xác định x5π12+kπ2k

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó?

y=cot2x; y=cos(x+π); y=1-sinx; y=tan2016x

Xem đáp án

+ Xét hàm y=fx=cosx+π

TXĐ:  D= R

Với mọi xD, ta có: xD và

fx=cosx+π=cosx=cosx+π=fx

Do đó y=cosx+π là hàm số chẵn trên R.

+ Xét hàm y=gx=tan2016x

TXĐ: D=\π2+kπ,k

Với mọi xD, ta có: xD và

gx=tan2016x=tanx2016=tan2016x=gx 

Do đó: y=tan2016xlà hàm chẵn trên tập xác định của nó

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Xét phương án D:  

 Xét hàm y=fx=sinxxsinx+x 

TXĐ:  D= R

Với mọi x, ta có: x và

fx=sinx+xsinxx=sinxxsinx+x=fx

Do đó: y=fx=sinx-x-sinx+x là hàm số chẵn trên R.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận