Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 có đáp án (Nhận biết)

  • 203 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số f(x)=3x3+2x3

Xem đáp án

Ta có TXĐ: D = R

Với mọi x ∈ R ta có –x ∈ R và f(−x) = 3(−x)+ 2-x3 = −(3x3+ ) = −f(x)

Do đó f(x) = 3x3 + 2x3 là hàm số lẻ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Xác định các hệ số a và b để Parabol (P): y = ax2 + 4x – b có đỉnh I (-1; -5)

Xem đáp án

Ta có: xI = −1 ⇒ -42a = −1 ⇒ a = 2

Hơn nữa: I ∈ (P) nên −5 = a – 4 – b ⇒ b = 3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Xét sự biến thiên của hàm số y=3x-1 trên khoảng (1; +∞)

Xem đáp án


Câu 4:

Tìm Parabol y = ax2 + 3x – 2, biết rằng parabol đó cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 2

Xem đáp án


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=9-x2x2-6x+8

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận