Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 có đáp án (Vận dụng)

  • 183 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm m để đồ thị hàm số sau nhận trục tung làm trục đối xứng

y = x4 − (m2 − 3m + 2)x3 + m2 − 1.

Xem đáp án

Ta có TXĐ:  D = R ⇒ ∀x ∈ D ⇒ −x ∈ D

Đồ thị hàm số đã cho nhận trục tung làm trục đối xứng khi và chỉ khi nó là hàm số chẵn

⇔ f(−x) = f(x), ∀x ∈ R

⇔ (−x)4 − (m2 − 3m + 2) (−x)3 + m2 – 1 = x4 − (m2 − 3m + 2)x3 + m2 − 1, ∀x ∈ R

⇔ 2(m2 − 3m + 2)x3 = 0, ∀x ∈ R ⇔ m2 − 3m + 2 =0 ⇔ m=1 hoc m=2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hàm số: y=mxx-m+2-1 với m là tham số. Tìm m để hàm số xác định trên (0; 1)

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận