Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 Hình học có đáp án (Thông hiểu)

  • 184 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (6; 0), B (3; 1) và C (−1; −1). Tính số đo góc B của tam giác đã cho

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: BA=3;1;BC=4;2

Suy ra

cosBA,BC=BA.BCBA.BC=3.(4)+(1).(2)9+1.16+4=22B^=BA;BC=1350


Câu 2:

Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâm G và G’. Đẳng thức nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì G và G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’ nên ta có:

GA+GB+GC=0G'A'+G'B'+G'C'=0

Với điểm M bất kì khác điểm G ta chứng minh 3MG=MA+MB+MC

Ta có:

MA+MB+MC=MG+GA+MG+GB+MG+GC=3MG

Tương tự ta có: 3MG'=MA'+MB'+MC'

Từ đó suy ra

3GG'=3MG'MG=3MG'3MG=MA'+MB'+MC'MAMBMC=MA'MA+MB'MB+MC'MC=AA'+BB'+CC'

Nên A đúng

Đáp án B:

3GG'=GG'+GG'+GG'=GA+AC'+C'G'+GB+BA'+A'G'+GC+CB'+B'G'=GA+GB+GC+AC'+BA'+CB'+C'G'+A'G'+B'G'=0+AC'+BA'+CB'+0=AC'+BA'+CB'

Nên B đúng

Đáp án C:

3GG'=GG'+GG'+GG'=GA+AB'+B'G'+GB+BC'+C'G'+GC+CA'+A'G'=GA+GB+GC+AB'+BC'+CA'+B'G'+C'G'+A'G'=0+AB'+BC'+CA'+0=AB'+BC'+CA'

Nên C đúng

D sai do A đúng


Câu 3:

Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A (−1; 1), B (2; 4), C (6; 0). Khi đó tam giác ABC là tam giác

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: AB=3;3,AC=7;1,BC=4;4

Do AB.BC=3.4+3.(4)=0 nên ABBC hay tam giác ABC vuông tại B


Câu 4:

Cho tam giác ABC và I thỏa mãn IA=3IB. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

CI=CAIA=CA3IB=CA3CBCICI=CA3CB+3CI2CI=3CBCACI=123CBCA


Câu 5:

Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 1. Tính AB.BC?

Xem đáp án

Đáp án D

Lấy điểm D sao cho AB=BDAB,BC=BD;BC=1200

AB.BC=AB.BC.cosAB,BC=1.1.cos1200=12

(vì tam giác ABC đều cạnh a nên AB = BC = 1AB=BC=1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận