Trắc nghiệm Phép thử và biến cố có đáp án (Thông hiểu)

  • 2238 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày từ bốn đôi giày cỡ khác nhau. Xác suất để hai chiếc chọn được tạo thành một đôi là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

 

Gọi A là biến cố: “hai chiếc chọn được tạo thành một đôi.”

Số cách chọn 2 trong 8 chiếc giày là C82=28.

Số cách chọn 1 đôi giày trong 4 đôi giày là C41=4.

=> n(A)=C41=4.

=>P(A)=n(A)n(Ω)=428=17.


Câu 2:

Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

 

Gọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh“

Mỗi hộp có 12 bút chì.

- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144.

- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là: C51.C41

- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 2, 1 bút xanh ở hộp 1 là: C81.C71

=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76.

=>P(A)= n(A)Ω=76144=1936.


Câu 3:

Gieo đồng xu cân đối và đồng chất 5 lần liên tiếp. Xác suất để được ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: n(Ω)=25=32.

Biến cố A:”Được ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”.

Khi đó:  A:”Tất cả đều là  mặt ngửa”.

Suy ra P(A)=132P(A)=1-P(A¯)=1-132=3132.

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án C vì xác định sai không gian mẫu.


Câu 4:

Một hộp chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 7 viên bi. Xác suất để trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Có tất cả :  5+ 15 + 35 = 55 viên bi.

Gọi A là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra có ít nhất 1 viên bi màu đỏ.”

- Số cách chọn 7 trong 55 viên bi là C557

A là biến cố: “trong số 7 viên bi được lấy ra không có viên bi màu đỏ nào.”

n(A¯)=C207n(A)=n(Ω)-n(A¯)=C557-C207P(A)=C557-C207C557


Câu 5:

Một bình đựng 12 quả cầu được đánh số từ 1 đến 12. Chọn ngẫu nhiên bốn quả cầu. Xác suất để bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Gọi A là biến cố: “bốn quả cầu được chọn có số đều không vượt quá 8.”

Số cách chọn 4 trong số 12 quả cầu là n(Ω)=C124=495.

Số cách chọn 4 trong số 8 số từ 1 đến 8 là n(A)=C84=70.

P(A)=n(A)n(Ω)=70495=1499.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận