Trắc nghiệm Phương sai và độ lệch chuẩn có đáp án (Nhận biết)

  • 202 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công thức tính giá trị trung bình đối với bảng phân bố tần số rời rạc là:

Xem đáp án

Công thức tính giá trị trung bình x¯=n1x1+n2x2+...+nkxkn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Công thức tính phương sai nếu cho bảng phân bố tần số rời rạc là:

Xem đáp án

Công thức tính phương sai: SX2=1nn1x1x¯2+n2x2x¯2+...+nkxkx¯2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Công thức tính độ lệch chuẩn nếu biết phương sai SX2 là

Xem đáp án

Ta có: SX=SX2 là độ lệch chuẩn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Công thức nào sau đây đúng về độ lệch chuẩn biết giá trị trung bình x¯?

Xem đáp án

Phương sai: SX2=1nn1x1x¯2+n2x2x¯2+...+nkxkx¯2

Do đó độ lệch chuẩn SX=1nn1x1x¯2+n2x2x¯2+...+nkxkx¯2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Mốt của mẫu số liệu là: 

Xem đáp án

Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận